MENÜ
MERTAY Sosyal Hizmetler

MERTAY SOSYAL HİZMETLERKVKK Aydınlatma Metni

1. Politikanın Amacı ve Kapsamı
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamınca Kişisel veri; kimliği
belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. KVKK
hükümlerine göre kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi veri
sorumlusu olarak nitelendirilmektedir. KVKK kapsamında mertaygroup.com adlı internet sitesi
(İnternet Sitesi), çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla yaptığımız işlemlere ilişkin kişisel
verileriniz veri sorumlusu olarak Mertay Sosyal Hizmetler ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından
aşağıda açıklanan kapsamda, amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenecektir. İşlenen kişisel veriler
bakımından Mertay Sosyal Hizmetler, KVKK kapsamında “veri işleyen” sıfatını haizdir.


Bu Aydınlatma Metni, Mertay Sosyal Hizmetler’in veri sorumlusu olarak kişisel verilerini
işlediği gerçek kişilerin KVKK’nın 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde aydınlatılması
amacıyla hazırlanmıştır. Şeffaf ve hesap verebilir olma Mertay Sosyal Hizmetler için önemlidir.
Bu çerçevede, bu Aydınlatma Metni’ni mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine
getirmenin yanında, kullanıcılarımıza iyi bir müşteri deneyimi yaşatabilmek adına hazırladık.
Bu kapsamda, Aydınlatma Metni’nde; veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel
verilerin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve ilgili kişinin KVKK’nın 11. maddesinde
sayılan diğer haklarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.


Mertay Sosyal Hizmetler, Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek
değişiklikler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları, yargı kararları, kişisel veri işleme
ve/veya aktarma yöntemlerinin, amaçlarının, sebeplerinin değişmesi veya benzer gelişmeler
olması durumunda güncelleyebilir. Aydınlatma Metni’nin güncellenmesi halinde, güncel metin
internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Mertay Sosyal Hizmetler, kişisel verilerin işlenmesine
ve/veya aktarılmasına ilişkin faaliyetleri çerçevesinde internet sitesi üzerinden başkaca
aydınlatma metinleri, kurallar, koşullar veya sair açıklamalar yayınlayabilir. Bu Aydınlatma
Metni’nde yer alan hususlara ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde
info@mertaygroup.com e-posta adresinden bizlerle iletişime geçmenizi rica ederiz.


2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Yasal Dayanaklar
Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması öncelikli hedeflerimizdendir. Mertay Sosyal
Hizmetler tarafından kişisel verileriniz; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere,
KVKK, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk
Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işlenmektedir.


Mertay Sosyal Hizmetler, kişisel verileri; internet sitesi, idari ve adli makamlardan gelen
tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla; görsel, işitsel, fiziksel, elektronik, sözlü veya
yazılı olarak; ticari ilişki kurmak, iş başvurusu almak, teklif vermek, sözleşme ilişkisi tesisi,
kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirme amaçlarıyla ve/veya meşru menfaatleri

çerçevesinde; KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu
Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemektedir.


3. İşlenen Kişisel Veriler
İşlenen kişisel verileriniz, Mertay Sosyal Hizmetler ile kurmuş olduğunuz hukuki ilişkinin
niteliğine göre değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte, işlediğimiz kişisel veriler aşağıdaki
gibidir:


KİMLİK ad, soyadı, kimlik bilgileri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, pasaport
numarası gibi çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızla kurulan sözleşmelerde kullanılan kimlik
bilgileri


İLETİŞİM e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, fax numarası,
adres gibi kişisel verileriniz


LOKASYON Bulunduğu yerin konum bilgileri, adres bilgisi v.b.


MÜŞTERİ İŞLEM Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi,
Talep bilgisi v.b.


ÖZLÜK çalışanlarımızın sgk kayıtları, adli sicil kayıtları, mesleki deneytim ve
tecrübeleri, diploma bilgileri gibi kişisel veriler


FİNANS iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın iban bilgisi, banka hesabı bilgisi,
kart numarası bilgisi gibi kişisel verileri


MESLEKİ DENEYİM Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri,
Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.


SAĞLIK Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık
bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b.


4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
KVKK uyarınca kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın
işlenememektedir. Mertay Sosyal Hizmetler mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde
kişisel bilgilerinizi işlemektedir.


Bu çerçevede, kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıdaki gibidir:


Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

5. Şirketimizin Kanun’dan Doğan Hak ve Yükümlülükleri
Şirketimiz tarafından kişisel veriler, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine
uygun olarak;


Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
Doğru ve güncel olarak,
Belirli, açık ve meşru amaçlar güderek,
İşleme amaçlarıyla bağlantılı,
Sınırlı ve ölçülü bir biçimde,

Kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza
edilmek suretiyle, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen şartlara dayanarak işlenmektedir
ve aktarılmaktadır.


Mertay Sosyal Hizmetler ile paylaşılan kişisel veriler, Mertay Sosyal Hizmetler’in gözetimi ve
kontrolü altındadır. Mertay Sosyal Hizmetler, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince
bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve
teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu
üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak aşağıdaki idari ve teknik
güvenlik önlemlerini aldığımızı belirtmek isteriz. Bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her
zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.


Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için çalışanlara yönelik erişim yetki ve
kontrol matrisleri oluşturulmuşturAğ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri
alınmaktadır.

Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.

Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları
yapılmaktadır.

Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak
gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.

Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri
alınmaktadır.

Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve
uygulanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve
KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve
farklı birimlerce yönetilmektedir.

Şifreleme yapılmaktadır.

Kâğıt ortamındaki kişisel veriler, kilitli dolaplarda muhafaza edilmekte olup bu ortamlara
sadece yetkili kişilerin erişim izni bulunmaktadır.

Şirket içinde şifreleme sistemi ile yalnızca belirlenen çalışanların erişimi sağlanmaktadır.

Mertay Sosyal Hizmetler, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta
olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Mertay Sosyal
Hizmetler ‘in ilgili kişisel veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Mertay Sosyal
Hizmetler’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre
kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla
uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin
sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale
getirilmektedir.

6. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, yürürlükteki mevzuat ve/veya ilgili kişilerin
verdiği açık rıza çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz
nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel
veriler paylaşılmaktadır.


Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmek için mali müşavirlerimizle, anlaşmalı
olduğumuz bankalarla, ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlarla ve sizlere daha iyi hizmet
sunabilmek ve ilgili iş ortaklarımızla ve de bir sözleşme ilişkisi kapsamında hizmet aldığımız
üçüncü kişilerle, avukatlarımızla, danışmanlarımızla ve kanunen yetkili kamu kurum ve özel
hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilmektedir.

7. İlgili Kişinin Hakları
KVKK’nın 11. maddesine göre ilgili kişi;

Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,

Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK’nın 13. maddesi
doğrultusunda ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca,
Mertay Sosyal Hizmetler’in “Şeyhsinan Mahallesi Hüsmen Kalfa Sk. Avukatlar İş Merkezi
No:5 İç Kapı No:41 Çorlu/TEKİRDAĞ” adresine, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil
iseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim
yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de
talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı
olarak, KVKK konusunda genel bilgiler almak için e-posta marifetiyle başvuruda
bulunabilirsiniz.

Başvurunuz Mertay Sosyal Hizmetler tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz
olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel
Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.

Veri Sorumlusu: Mertay Sosyal Hizmetler ve Dış Tic. Ltd. Şti.
VKN / VD: 6180764311
Adres: Şeyhsinan Mahallesi Hüsmen Kalfa Sk. Avukatlar İş Merkezi No:5
İç Kapı No: 41 Çorlu/TEKİRDAĞ
E-posta: info@mertaygroup.com
İletişim Telefonu: 0535 405 5399